math_groups_discgeom

Combinatorics in pure mathematics

László Lovász and László Pyber and Dominic J. A. Welsh and Günter M. Ziegler— 1995

TitelCombinatorics in pure mathematics
VerfasserLászló Lovász and László Pyber and Dominic J. A. Welsh and Günter M. Ziegler
VerlagNorth Holland/Elsevier
Datum1995
Erschienen inHandbook of Combinatorics, pages 2039-2082
ArtText