AG Technische Informatik

A modular VLSI implementation architecture for communication subsystems

Jochen Schiller, Torsten Braun, Martina Zitterbart— 1995

TitelA modular VLSI implementation architecture for communication subsystems
VerfasserJochen Schiller, Torsten Braun, Martina Zitterbart
VerlagProtocols for High-Speed Networks IV, ser. IFIP Conference Proceedings, Vol. 8, pp. 139--154, London, UK: Chapman \& Hall, 1995
Datum1995
ArtText
BibTeX Code@inproceedings{bsz-mviac-95, author = {Torsten Braun and Jochen Schiller and Martina Zitterbart}, title = {{A modular VLSI implementation architecture for communication subsystems}}, booktitle = {Protocols for High-Speed Networks IV}, year = {1995}, volume = {8}, series = {IFIP Conference Proceedings}, pages = {139--154}, address = {London, UK}, publisher = {Chapman \& Hall} }